7 Pijlers

Gebiedscoöperatie Het Hogeland is gebaseerd op zeven thematische pijlers.

Bron

Aan de basis van wat we doen staat altijd de intrinsieke motivatie van de mensen en organisaties die onze (potentiële) leden zijn. Wat drijft hen? Welke behoeften en wensen zijn er? Wat hebben ze te bieden aan anderen? We halen vragen op en proberen samen met antwoorden te komen.

Eenheid

We willen een samenleving van geluk en gezondheid bevorderen. We houden van daadkracht, en realiseren concrete verbeteringen. Dat doen we door mensen te laten samenwerken. Of je nu dorpsbewoner bent, ondernemer, ouder van schoolgaande kinderen, amateurmusicus of lid van een sportvereniging. Samen helpen we elkaar vooruit.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester die samen zorgdragen voor de vorming en uitvoering van het beleid. En er zijn vier toezichthoudende leden, die ieder één van de kerngroepen vertegenwoordigen. Het bestuur bepaalt het beleid en de begroting van de gebiedscoöperatie, bijgestaan door de Raad van Advies en in afstemming met de directeur. De uitvoering van het beleid en de dagelijkse praktijk is in handen van de directeur, de programmamanagers (samen met hun teams) en de backoffice.

Mens

Om de kwaliteit van leven in een complex en uitgestrekte gemeente als Het Hogeland verder te ontwikkelen is het nodig om vraagstukken steeds integraal te benaderen, vanuit verschillende perspectieven. De gebiedscoöperatie is bij uitstek het platform voor dialoog, inspiratie en gezamenlijke actie en uitvoering. Alle inwoners, ondernemers, organisaties en initiatiefgroepen van Het Hogeland nodigen we dan ook uit om lid te worden van de gebiedscoöperatie. Om samen te werken aan een mooi leef- en werkgebied, te profiteren van alles wat wij als Hogelandsters elkaar te bieden hebben.

Natuur

We stimuleren een circulaire economie. De coöperatie helpt mensen en organisaties om op een verstandige manier om te gaan met energie. We ondersteunen lokale productie, (mede) om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tijd

Het bestuur legt de voorgenomen activiteiten jaarlijks vast in het beleidsplan en de begroting, met een doorkijkje naar het meerjarenperspectief. Samen met de programmamanagers en projectleiders stelt de directeur een planning op. Het beleidsplan en de begroting zijn leidend voor de ruimte en de uitvoering.

Binnen de programmalijnen worden ook concrete projecten met een helder begin- en eindpunt geformuleerd, vaak gekoppeld aan aanvragen voor subsidies en fondsen. In dat geval wordt voor het formuleren van de (deel)opdracht gebruikgemaakt van de formats van de subsidiegever en de daarin voorgeschreven termijnen en rapportagemomenten.

Energie

Het streven is dat de lidmaatschapsgelden voldoende zijn om de reguliere bureaukosten te dekken. Dat biedt de beste waarborg voor de continuïteit en geeft minder risico. We verwachten lidmaatschapsgelden eerder van organisaties dan van individuele inwoners. Toch zijn er vast ook inwoners die de gebiedscoöperatie een warm hart toedragen, maar liever een financiële bijdrage dan tijd/inzet beschikbaar stellen, en organisaties die liever menskracht en voorzieningen leveren dan geld. Daar komen we in onderling overleg altijd uit.

Baten die voortkomen uit participaties en deelnemingen of uit dienstverlening zullen worden ingezet voor de instandhouding van centrale diensten, zodat Gebiedscoöperatie Het Hogeland deze vormen van ondersteuning aan de leden kan blijven bieden.

Alle extra gelden (fondsen, subsidies) kunnen worden ingezet voor programma’s en projecten. Bij de uitvoering van de projecten en programma’s willen we zoveel mogelijk gebruik maken van het aanwezige maatschappelijke kapitaal in de samenleving. Wederkerigheid speelt een belangrijke rol als betaalde inzet nodig is. Een euro kan door wederkerigheid een verdubbeling betekenen, namelijk door het bewust uit te geven binnen de eigen gemeenschap en de daaropvolgende maatschappelijke opbrengst.